Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících shromaždujeme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jsme registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Shromaždujeme pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v našem obchodě, a to jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno, IČ a DIČ, případně kontaktní osobu), dodací adresu, fakturační adresu, telefonní a e-mailový kontakt, případně datum narození, pokud nám ho sám zákazník dobrovolně poskytne. Neshromažďujeme žádné jiné citlivé osobní údaje nad rámec informací dobrovolně poskytnutých zákazníkem za účelem doručení zboží.

Dále se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymažeme z naší databáze.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2012.