Reklamační řád

SLOBAG GROUP s.r.o.
Kúty 4076, Zlín 76001
IČO: 25541765

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • poštou na adrese: Tř. Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín-Louky
 • emailem na adresu: info@4kolkyzlin.cz
 • osobně na adrese: Tř. Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín-Louky

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
 • podrobný popis závady.

5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

7. V případě oprávněné reklamace si spotřebitel může zvolit výměnu věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího. V případech, kdy by byla výměna vzhledem k povaze vady nepřiměřená, má spotřebitel nárok pouze na přiměřenou slevu nebo opravu. V případě výměny zboží za nové se neprodlužuje záruční doba, stále běží původní záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.